bør vi slutte å bruke uttrykket «vurdering for læring»?

Begrepene underveisvurdering og vurdering for læring har blitt etablerte uttrykk i norsk skole. Bidrar de til et økt fokus på vurdering, bedømming og gradering?

Teori og forskning om vurdering skiller mellom ulike former for vurdering, blant annet summativ og formativ vurdering. I statens styring av norsk skole, altså i lover og forskrifter og støttemateriell fra Utdanningsdirektoratet brukes også begreper som underveisvurdering og «vurdering for læring». Et enkelt nettsøk viser at uttrykket «vurdering for læring» blir mye brukt i norsk skole. Noen skoleledere, lærere og faglige rådgivere bruker også uttrykkene «vurdering av lærling» og «vurdering som læring». Det ser ut for meg som om fokus på vurdering og bruk av vurderings-ord øker i norsk skole. Jeg tror det er uheldig. Jeg synes også det er forvirrende.

Bilde: PIxabay

Vurdering bygger alltid på et ideal, en norm eller lignende. Når vi vurderer noe, knytter vi alltid vurderingen til et ideal, en forventning eller et mål. Å vurdere noe er å ta stilling til om det er «bra nok» eller «dårlig», og hvis du ikke har noe mål eller ideal for det du holder på med, er det ikke mulig å tenke at det du gjør er «bra» eller «dårlig». Ordet vurdering er altså knyttet til bedømming. Enten bedømmer vi oss selv, eller vi bedømmer andre.

Jeg tror mange, både i og utenfor skolen (kanskje ubevisst) oppfatter at vurdering inkluderer en bedømming. Vurdering og bedømming betyr dermed at den som bedømmes (altså vurdert), blir plassert på en skala i forhold til forventningene, eller i forhold til andre. I skolen er det ofte læreren som bedømmer elevens innsats, atferd, prestasjoner eller annet. Og en slik bedømmelse uttrykkes i symboler som smilefjes eller som plassering på en skala, altså karakterer. De fleste vil derfor nokså intuitivt forstå det som kalles summativ vurdering og sluttvurdering (avgangskarakterer eller kompetansebevis). Summativ vurdering gjøres når et arbeid er avsluttet. Læreren, eller eleven selv, feller en endelig dom over kvaliteten på det arbeidet eleven har gjort. Dette kan oppleves som urettferdig og ubehagelig, men det norske samfunnet forventer at skolen, altså lærerne, skal gi en bedømmelse av elevene når de slutter på skolen. En slik avsluttende vurdering er en bedømmelse.

Jeg mener altså at begrepet vurdering er uløselig knyttet til bedømmelse, sammenligning og plassering på ulike nivåer. Og da blir begrepet «vurdering for læring» svært problematisk. Jeg tror nemlig ordet vurdering gjør noe med læreres og skolelederes innstilling til det de gjør. Kanskje skjer dette nokså ubevisst, men ordene vi bruker preger tenkningen vår, og hvis vi bruker ordet vurdering ofte og om mange situasjoner i skolen, er jeg redd for at lærere og skoleledere ser seg selv som dommere i stadig økende grad. Jeg tror både ARG (The Asessment Reform Group), der blant andre Dylan Wiliam var engasjert, og norske myndigheter har hatt gode intensjoner med å bruke begrepet «vurdering for læring», men jeg frykter at denne begrepsbruken har noen utilsiktede bivirkninger. (Begrepet kommer fra det engelske uttrykket «assessment for learning» og kom til Norge fra ARG og Dylan Wiliam i forbindelse med satsingen som het nettopp «Vurdering for læring»).

For hva er egentlig «vurdering for læring»? Er ikke det det samme som undervisning – eller opplæring som noen like å kalle det? Noe av det lærere gjør når de underviser, er å instruere elevene: hvordan kan de skrive en god tekst, hvordan kan de fremføre et musikkstykke, hvordan kan de gjennomføre forlengs rulle, hvordan de kan bruke en hammer eller hvordan de skal lage th-lyden på engelsk. Jeg tror de fleste vil kalle dette undervisning. Og hva gjør lærere når de skal drive med «vurdering for læring»? Jo, de gjør akkurat det samme: De gir veiledning til elever som er i gang med et arbeid, de instruerer og forklarer hvordan elevene kan løse en faglig oppgave, hvordan teksten kan bli bedre, hvordan eleven kan klare å fullføre forlengs rulle, hvordan de kan lage en tydelig th-lyd osv.

Uttrykket «vurdering for læring» er dessuten et konstruert uttrykk som bare brukes i skolen og som ligger fjernt fra dagligtale. Ingen utenfor skolen bruker (eller tenker på) begrepet «vurdering for læring», heller ikke når vi faktisk skal hjelpe andre til å lære noe. Da datteren min i en alder av 12 år ville male senga si, trengte hun litt hjelp og veiledning, og pappaen, altså jeg, var den naturlige læremester. Jeg viste henne hvordan hun kunne lage jevne strøk med penselen, hvor tykt lag hun kunne legge om gangen og ga henne flere råd og tips. Men jeg tenkte aldri at jeg skulle gi henne litt «vurdering for læring». Og når fotballtreneren for jenter 12 år gir jentene respons, feedback og råd på trening, for eksempel at de må presse hofta frem når de skal skyte, så tror jeg ikke fotballtreneren tenker på dette som «vurdering for læring». Eller hvis du øvelseskjører med barna dine: du gir masse råd, oppmuntring, instruksjon og tilbakemelding underveis, men jeg tror ikke du et øyeblikk tenker på dette som «vurdering for læring». Jeg vil tro at du tenker på det som nettopp råd, veiledning, oppmuntring og instruksjon.

Det ser for meg ut som om vi bruker begrepet «vurdering for læring» om både veiledning, instruksjon, rådgivning, oppmuntring og nesten alt annet som vi tidligere har kalt undervisning eller didaktisk praksis. Og jeg lurer på om det var særlig lurt å knytte begrepet «vurdering» til nesten alt lærere gjør. Hvis ordene vi bruker, preger tenkningen vår, risikerer vi at lærere og skoleledere blir enda mer opptatt av bedømmelser og vurdering når vi snakker om «vurdering for læring» i stedet for å snakke om veiledning. Og når lærere fra 8. trinn må ha et faglig grunnlag for å sette pålitelige og gyldige standpunktkarakterer, tror jeg begrepet «vurdering for læring» lett fører til at en stor del av lærernes undervisningen egentlig får som mål å gi et slikt grunnlag – altså å bedømme elevene og plassere dem på en skala. Jeg tror vurdering, altså bedømmelse, og hjelp underveis, blant annet veiledning, bygger på to nokså motsatte tankesett og tilnærminger, og jeg tror den første tenkningen (vurderingen og bedømmingen) lett overstyrer den andre. Hva om vi erstattet all bruk av begrepet «vurdering for læring» med ord som veiledning, råd, oppmuntring, instruksjon, tilbakemelding, feedback og lignende?

Det ser ut for meg som om begrepet vurdering blir knyttet til stadig større deler av aktivitetene i og mandatet for skolen. I «gamle dager» fantes det læremål i læreplanene som ikke kunne vurderes. I dag presiserer forskrift til opplæringsloven av alle kompetansemålene er grunnlaget for den vurderingen elevene skal få. I læreplanen fra 1997 (L97) står blant annet dette som læringsmål i norsk for 10. trinn: I opplæringa skal elevane oppleve teaterframsyningar, eventuelt videoopptak, drøfte innhald og framføring. Det er selvsagt umulig for en lærer å vurdere kvaliteten på elevenes opplevelse. Kan Sofia få en 5´er i opplevelse mens Sohail bare får en 3´er? I dagens læreplan finnes det ingen slike «opplevelsesmål» i fagplanene. Alle kompetansemål skal kunne danne grunnlag for vurdering, og det kan se ut som om lærernes oppdrag som vurderer (altså dommere) er større nå enn det var i tidligere læreplaner. Kirsten Sivesind, som er læreplanforsker ved Universitetet i Oslo, har stilt spørsmål ved om vår nye læreplan egentlig er en vurderingsplan og ikke egentlig en læreplan. Ser vi en vurderifisering (eller kanskje en snikvurderifisering) av norsk skole der alt etterhvert dreier seg om vurdering, altså bedømming og plassering på en skala?

Mange elever opplever at de alltid blir vurdert, særlig i skolen. De må alltid prestere. Noen antar at det skyldes for stort prøvepress i skolen. Men kan de ordene vi bruker i og om skolen forsterke fokuset på vurdering, altså bedømming? Bidrar begrepet «vurdering for læring» til en vurderifisering av skolen – selv om intensjonen kanskje var det motsatte?

God helg!

Reklame

12 tanker om “bør vi slutte å bruke uttrykket «vurdering for læring»?”

 1. Dette var godt å lesa! Presis og klar analyse av ein mildt sagt rotete omgrepsbruk. Eit anna problem med vurdering for læring-ideologien er etter mitt syn det voldsomme fokuset på å utvikla metakognisjon hos elevane. Etter å ha sett opplæringsvideoar frå Udir om korleis det no er forventa at vi lærarar skal jobba med undervegsvurdering, lurer eg på kor mykje tid det blir igjen til å læra innhaldet i faget når elevane er ferdige med å skriva «inngangsbillett» og «utgangsbillett» og «midt i timen-refleksjon», i tillegg til kontinuerlege fagsamtalar om læringsprosessen. Eg trur heller ikkje det er sunt for elevane å ha eit kontinuerleg fokus på seg sjølv og sin eigen læreprosess på denne måten. Dei bør heller oppmuntrast til å løfta blikket bort frå sin eigen navle og over på innhaldet i faga. Det trur eg kan vera befriande for oss alle – både lærarar og elevar.

  Liker

  1. Takk for respons. Jeg leser for tiden Siv M. Gamlems nye utgave av «Tilbakemelding og vurdering for læring». Jeg synes hun rydder nokså godt i de ulike begrepene. Det er flere enn deg som stiller spørsmål ved fokuset på elevenes metalognisjon. Det er stor forskjell på 8-åringer og 17-åringer. Det bør også pedagogiske støtteressurser gjenspeile.

   Liker

 2. Befriende å lese. Begrepsbruken her er svært forvirrende og motvirker selve målet, nemlig god undervisning. Jeg mener du også kan se konsekvenser av dette hos elevene. Ikke overraskende er det svært sjelden de har en god oppfatning av begreper som «tilbakemelding» eller «fremovermelding» eller hva det skulle være. Elevundersøkelsen viser relativt svake tall hva gjelder tilbakemeldinger, til tross for at det har blitt jobbet aktivt med VFL på nesten alle landets skoler. Begrepsforvirringen er kanskje en del av forklaringen.

  Men samtidig.. du skriver at datteren din «ville» male senga. Ønsker på samme måte alle elevene i skolen å delta aktivt i undervisningen? Den ytre motivasjonen (i form av karakterer og annet) blir ofte omtalt med negativt språk, både i skolen og teori. Men den er verdt å diskutere med utgangspunkt i motivasjonsteorier. Hva tenker du om det? Bør vi miste slike incentiver helt av syne underveis i læringsperioder?

  Liker

  1. Takk for betraktningen. Etter min oppfatning er ytre motivasjon (i form av karakterer) kanskje den viktigste (og eneste?) drivkraften for mange elever i dag. Vi må åpenbart ha høy bevissthet om hva som motiverer elever. Jeg tror vi bør nyansere språket vårt om dette også. Kanskje skal vi snakke mer om autonom motivasjon i stedet for indre motivasjon.

   Liker

 3. Ord former hvordan vi tenker. Samtidig vil betydningen av ord endre seg dersom vi bruker de om noe annet. Så da blir spørsmålet hva som er mest «solid»? Vil VxL-jargongen resultere i en vurderinfisering? Eller vil vi gradvis tenke på vurdering som veiledning/råd/oppmuntring/instruksjon/tilbakemelding/feedback?

  Forøverig kom jeg over denne tweeten fra Wiliam der han forsøker å klarere forskjellen på formativ vurdering og responsive undervisning https://twitter.com/dylanwiliam/status/977723425698361345

  Liker

 4. Dylan Williams sa jo selv at den største ulempen med formativ vurdering er det rare navnet. Han foreslo å kalle det heller «responsiv undervisning», og jeg synes dette er et meget godt alternativ. For det dreier seg IKKE om vurdering, men om å samle alle mulige signaler fra elever for å legge opp til tilpasset opplæring.

  Liker

 5. Takk for et friskt oppgjør med en floskelbruk som kan være direkte kontraproduktiv fordi den tar oppmerksomheten bort fra betydningen av å skape læringssituasjoner som engasjerer elevene og utløser deres iboende lærelyst fordi de finner dem relevante for sin egen livssituasjon. «Vurdering for læring» skaper inntrykk av at det er vha ulike vurderingspraksiser vi skal skape «lærelyst» – et nyord for motivasjon, jfr. et nokså ferskt tillegg til vurderingsforskriften.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..